NAGRADE/AWARDS 6th FORTECA International Film Festival Perast

ODLUKE ČLANOVA ŽIRIJA 6. FORTECA medjunarodnog filmskog festival Perast

(translation in English later in text)

Ziri u sastavu

Dr Dragan Koprivica – dramaturg

Irena Bajčeta – fotograf

Miljan Gogoć – producent

Milo Vučinić – dramaturg,

doneo je sledeće odluke:

 

 

NAJBOLJI FILM FIFFP 2022 dele:

Najbolji dugometražni igrani film ovogodišnjeg izdanja festival dele:

„Utvandarna/ The Emigrants , Sweden 2021, reditelj Erik Poppe.

OBRAZLOZENJE: Ovo je filmsko ostvarenje bogate dramaturške strukture, odlične fotografije, suptilne režije i epske snage u propitivanju, uvijek aktuelne, a pogotovu kod nas, egzistencijalno značajne teme potrage, prvo one Marksove:  „vječite potrage čovjeka za hranom“ a  opet i one druge, za identitetom. Prilagodjavanje  kroz arhetipsku, nomadsku potragu za boljim mjestom za život mijenja pojedinca ali i sva ta mjesta koja je , širom planete čovjek, prilagodio sebi. Šta je cijena repatriranja, gdje je zaista naš dom, koje uspomene kao teret nosimo sa sobom, a koje su balast, samo su neka od pitanja koja otvara ova upečatljiva, melodramski osjećajna priča iskusnog reditelja. Po osjećaju za atmosferu, mogli bi ga nazvati „srednjim bratom“ uz Terensa Malika (Terrence Frederick Malick) kao najstarijeg, i Roberta Egersa  kao najmladjeg „filmskog brata“. Najbolja rezija u ovoj kategoriji – Erik Poppe.

 

A bili som vam dobri / Once We Were Good for You 

Croatia, 2021, youth drama, 72’, with English subtitles

Director Branko Schmit

OBRAZLOZENJE:  aktuelna tema koja nas na prvi pogled vraca u vremena ratova ali zapravo prikazuje dublje socijalne nesklade i opasnost koju reditelj Shmit svojim prepoznatljivim stilom uspesno poentira i otvara temu koju svi izbegavamo. Najbolji glavni glumac– Rene Bitorajac.

 

 

ZENSKI DOPRINOS NA FILMU FIFFP 2022 dele:

Najbolji ženski rukopis na filmu – Pamela Tola za film

Teräsleidit / Ladies of Steel

Finland, 2020, drama, 92’, with English subtitles

 

i film Emigranti

Utvandrarna/The Emigrants

Swedish, 2021, historical drama, 148’, with English subtitles

Director Erik Poppe

OBRAZLOZENJE: maestralna gluma koja od početka do samog kraja gradacijom i glumačkim umećem privlači punu pažnju gledaoca. Najbolja glavna glumica– Lisa Carlehed (The Emigrants)

 

NAJBOLJI DOKMENTARNI FILM dele:

Najbolji dokumentarni film (sve dužine):

Neki Novi Brodvej/Some New Broadway, 2021, Bosnia And Herzegovina, reditelj Denis Bojić.

U izuzetno jakoj konkurenciji, ovaj film pobedjuje iz dva razloga: Prvi je odlična struktura i režija, a drugi je tema koja je ,našem, na žalost, predcivilizacijskom balkanskom ambijentu itekako bliska i značajna za “otvoriti”. Teme  inkluzije lica sa daunovim sindromom u društvo, tabua vezanih za njihov porodični život i teškoće  njihovih najbližih i staratelja , na ovaj način upričane u dokumentarnu strukturu su angažovane, direktne, oplemenjujuće, izuzetno katarzične i edukativne.

i

AHIMSA Gandhi: Power of the Powerless, 2020, documentary, India, 95′

Director Ramesh Sharma

OBRAZLOZENJE: Prica o snazi volje jednog čoveka da preokrene svet. Svojom originalnošću i pristupom temi, daje gledaocu nove vidike, šire od onih u kojima je Gandi delovao.

 

NAGRADA ZA KRATKI IGRANI FILM

Suspension Bridge,

2021, Taiwan, reditelj,- Raghu Kondori

OBRAZLOZENJE: most kao simbol spajanja u ovom filmu ostvaruje svoj puni smisao kada glavni glumac odustane od svoje odluke o konacnom kraju. U konkurenciji različitih dužina, našla se neka zlatna sredina. Film od skoro deset minuta, zanatski, tematski pa čak i poetski zaokružen, što garantuje temeljan utisak i upućuje gledaoca da film lako preporuči drugima, a na žalost,  ima dosta ljudi koji bi trebalo da ga pogledaju, jer je tema besmisla i usamljenosti, pored svih udobnosti i prečica koje smo kao tehnološki superiorna rasa sebi obezbijedili, itekako aktuelna.

 

NAJBOLJI SCENARIO

scenario za norvešku kratku dramu “Apple”.

Apple, Norway, 2018, short drama, 18’, with English subtitles

 

NAJBOLJI ANIMIRANI FILM: Svetlost i senke

Svetlosti i senke/Lights & Shadows, 2020, Serbia, autor- Rastko Ćirić.

… je svakako, kreativan, zanimljiv „crtać“, koji u kratkom formatu „rezimira“ Geteovog Fausta, približava ga mladjoj publici, a opet, tu su i „slojevi „ za odrasle. Inventivan, slojevit, kroz suštinski malo likovnih elemenata tretira monolit klasične litereture kakav je „Faust“, a njegovu temu iluzije i zavedenosti čovjeka slavom i bogatstvom tretira formom koja zadirkuje percepcije gledaoca.

 

SPECIJALNA NAGRADA Muzika na filmu: Forest Giant

Metsäjätti / Forest Giant,

Finland, 2020, drama, 88’, with English subtitles

Director Ville Jankeri, Solar Films

OBRAZLOZENJE: socijalna tema sa kojom se srece svaki obican covek danasnjice kombinovano sa energijom muzickog band-a Metalica, daje ovom filmu jedinatven sklad.

 

NAGRADA SAVJETA NAJMLADJIH:

Menneskets opprinnelse / Origin of Man

Norway 2019, animated film, 10’, with English subtitles

Director Pjotr Sapegin

______________________

NAGRADA PUBLIKE:

Zlatni Decko / Golden Boy

Serbia, 2022, youth drama, 102’, with English subtitles

Director Ognjen Jankovic

i

Mother and Milk, 10’ 34’’, Finland – short film selection,

 

NAGRADA FESTIVALA ZA NAJBOLJU KOMEDIJU:

Suedi

Sweden, 2021, comedy, 89’, with English subtitles

by Manuel Concha

 

NAJBOLJE STUDENTSKO OSTVARENJE:

Mar, 2022, short film, Montenegro,  21’53” , with English subtitles
director Milorad Milatovic

 

SPECIJALNA DIPLOMA FESTIVALA dodeljuje se filmovima:

Lille sommerfugl/The Butterfly Swing/

Danmark, 2020, drama, 102, with English subtitles.

 

Monah Arsenije/Monk Arsenie, 2020, documentary, Serbia, USA, 51’44’’ with English subtitles

Director: Svetlana Cemin

 

Putovanje/The Journey, 2020, documentary, Serbia/Bosnia and Herzegovina, 43’, with English subtitles

Director: Aleksandra Mitrić-Štifanić

 

  1. jul 2022. Perast

 

 

AWARDS

DECISIONS OF JURY MEMBERS OF THE 6TH FORTECA International Film Festival Perast

 

Jury members,

PhD Dragan Koprivica – playwrighter, director

Irena Bajčeta – photographer

Miljan Gogoć – producer

Milo Vučinić – playwrighter

made the following decisions:

 

 

BEST FILM FIFFP 2022

The best feature film of this year’s festival selection share,

Utvandarna/ The Emigrants, Sweden 2021, director Erik Poppe.

MOTIVATION: This is a film production with a rich dramaturgical structure, excellent photography, subtle directing and epic strength in questioning, always current, especially in our country, the existentially significant theme of the search, firstly explained by Marx: “man’s eternal search for food” and then others, for example identity. Adaptation through the archetypal, nomadic search for a better place to live changes the individual, but also all those places around the world, that man has adapted to himself. What is the price of repatriation, where is our home, which memories do we carry with us as a life-burden, and which are ballast, are just some of the questions that this striking, melodramatically emotional story by an experienced director, opens up. According to the sense of atmosphere, he-director, could be called as the “middle brother” toward Terrence Frederick Malick as the eldest, and Robert Eggers as the youngest “film brother”. Best director in this category – Erik Poppe.

AND

Once We Were Good for You

Croatia, 2021, youth drama, 72′, with English subtitles

Director Branko Schmit

MOTIVATION: a current topic that at first glance takes us back to the times of war, but actually shows deeper social disharmony and danger that director Schmit successfully points out with his distinctive style and opens up a topic that we all avoid. Best leading actor – Rene Bitorajac.

FEMALE CONTRIBUTION ON FILM FIFFP 2022 share:

Best Female contribution in a Motion Picture goes to Pamela Tola in her motion picture

Teräsleidit / Ladies of Steel

Finland, 2020, drama, 92′, with English subtitles

AND

Lisa Carlehead

Utvandrarna/The Emigrants

Swedish, 2021, historical drama, 148′, with English subtitles

Director Eric Poppe

MOTIVATION: acting that from the beginning to the very end masterful attracts the viewer’s full attention with gradation, using sensitive acting skills. Best Actress in a Leading Role – Lisa Carlehead (The Emigrants)

The BEST DOCUMENTARY FILM is shared by:

Best Documentary (All Lengths):

Neki Novi Brodvej/Some New Broadway, 2021, Bosnia And Herzegovina, director Denis Bojić.

MOTIVATION: In extremely strong competition, this film wins for two reasons: The first is an excellent structure and directing, and the second is a topic that, unfortunately, is very close to our pre-civilizational Balkan environment and important to “open up”. Themes as down syndrome, and society taboos related to their family life and the difficulties of their relatives and guardians, narrated in this way in a documentary structure, are engaged, direct, ennobling, extremely purifying and educational.

and

AHIMSA Gandhi: Power of the Powerless, 2020, documentary, India, 95′

Director Ramesh Sharma

MOTIVATION: A story about one man’s willpower to change the world. With its originality and unique approach to the subject, it gives the viewer new perspectives, wider than those in which Gandhi worked.

 

AWARD FOR SHORT FILM

Best short film

Suspension Bridge,

2021, Taiwan, director, – Raghu Kondori

MOTIVATION: the bridge as a symbol of union, in this film realizes its full meaning when the main actor gives up his decision about the final ending – suicide. In the festival competition of different lengths, a golden mean was found. A film of almost ten minutes, artistic, thematic and even poetically is rounded, which guarantees a great impression and directs the viewer to easily recommend the film to others, and unfortunately, there are a lot of people who should watch it, because the theme is important by pointing meaninglessness and loneliness, in addition to all the comforts and shortcuts that we as a technologically superior race have provided for ourselves, and very current.

 

BEST SCENARIO

Award for the screenplay for the Norwegian short drama “Apple”.

Apple, Norway, 2018, short drama, 18′, with English subtitles

 

BEST ANIMATED FILM: Light and Shadows

Lights & Shadows, 2020, Serbia, author – Rastko Ćirić.

MOTIVATION: Film is a creative, interesting “cartoon”, which “summarizes” Goethe’s Faust in a short format, bringing it closer to a younger audience, and yet, there are also “layers” for adults. Inventive, layered, through essentially few artistic elements, it treats the monolith of classical literature such as “Faust”, and treats its theme of illusion and seduction of man by fame and wealth in a form that teases the viewer’s perceptions.

 

SPECIAL AWARD for the Music in film:

Metsäjätti / Forest Giant,

Finland, 2020, drama, 88′, with English subtitles

Director Ville Jankeri

MOTIVATION: the social theme that every ordinary person faces today, combined with the energy of the musical band Metallica, gives this film a unique harmony.

 

YOUTH COUNCIL AWARD:

Menneskets origin / Origin of Man

Norway 2019, animated film, 10′, with English subtitles

Director Piotr Sapegin

______________________

AUDIENCE AWARD:
Zlatni Deko / Golden Boy
Serbia, 2022, youth drama, 102′, with English subtitles
Director Ognjen Jankovic
and
Mother and Milk, 10′ 34”, Finland – short film selection,

AWARD OF THE FESTIVAL FOR THE BEST COMEDY:
Suedi
Sweden, 2021, comedy, 89′, with English subtitles
by Manuel Concha

BEST STUDENT ACHIEVEMENT:
Mar, 2022, short film, Montenegro, 21’53”, with English subtitles
director Milorad Milatovic

SPECIAL FESTIVAL DIPLOMA:
The Butterfly Swing
Danmark, 2020, drama, 102, with English subtitles.

Monk Arsenie/Monk Arsenie, 2020, documentary, Serbia, USA, 51’44” with English subtitles
Director: Svetlana Cemin

Putovanje/The Journey, 2020, documentary, Serbia/Bosnia and Herzegovina, 43′, with English subtitles
Director: Aleksandra Mitrić-Štifanić

 

July 30th, 2022. Perast